FbK Orlicko-Třebovsko

Ochrana a zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tímto uděluji souhlas společnosti FbK Orlicko – Třebovsko z.s. (FbK Orlicko-Třebovsko, pobočný spolek), se sídlem Dukelská 546, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 26635232, (Bří Čapků 1433, 560 02 Česká Třebová, IČ 750 95 408), zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. L 4999 (L 8836) (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto osobní údaje: Titul, e-mailová adresa, telefonní číslo, fax, IP adresa, cookies, země, město, IČ a to za účelem:
- zasílání obchodních sdělení, newsletterů, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Správce a třetích subjektů   
- zasílání informací o akcích pořádaných Správcem a jeho aktivitách
- účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing) 
- používání souborů cookie pro účely analýzy a optimalizace výkonu, sociálních médií a reklamy (souhlas o zařazení do marketingového publika)
- zpracování osobních údajů v rámci výzkumu a analýz a to nad rámec takových sdělení, které je Správce oprávněn zasílat na základě jiného právního titulu nežli souhlasu, a to na dobu 10 let. 

POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
- osobní údaje budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
- důvodem poskytnutí osobních údajů je zájem subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek a sdělení Správce nad rámec zasílání takových sdělení, které je Správce oprávněn zasílat na základě jiného právního titulu nežli souhlasu, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
- při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, 
- subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na fanshop@fbkot.cz, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.